Jednoosobowa działalność gospodarcza – założona w Urzędzie

Jednoosobowa działalność gospodarcza – założona w Urzędzie

8 maja, 2019 0 przez BusinessHubPoland

W celu założenia jednoosobowej działalności gospodarczej musimy złożyć formularz CEIDG-1 do urzędu gminy.

Wniosek CEIDG-1 zawiera:

 • wniosek o nadanie numeru NIP,
 • wybór formy opodatkowania dla przedsiębiorstwa,
 • wniosek o nadanie numeru REGON,
 • informację o numerze konta firmowego,
 • zgłoszenie płatników składek ubezpieczeniowych,

UWAGA!!!

Działalność gospodarczą można założyć przez internet w momencie kiedy posiadasz PROFIL ZAUFANY –  więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

Jeśli nie wiesz jak znaleźć Urząd Gminy wpisz w google: “urząd gminy <miasto>” – gdzie <miasto> to miasto, w którym planujesz zakładać działalność gospodarczą.

Na miejscu znajdziecie odpowiednie okienko gdzie można złożyć wniosek o założenie działalności gospodarczej.

Formularz ten może się wydawać skomplikowany, ale wyjaśnimy krok po korku co w nim się znajduje i jak należy go wypełnić.

01. Rodzaj wniosku.

Tutaj mamy 5 pól do wyboru. W przypadku zakładania działalności gospodarczej interesuje nas pole numer 1. Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy.

02. Miejsce i data złożenia wniosku: (wypełnia urząd)

W tym polu urząd wpisze swoją nazwę, która równocześnie określi miasto gdzie jest składany wniosek oraz datę złożenia wniosku.

03. Dane wnioskodawcy

Tutaj wypełniamy informacje na nasz temat:

 • płeć,
 • rodzaj dokumentu tożsamości,
 • seria i numer dokumentu tożsamości,
 • numer PESEL,
 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • nazwisko,
 • pierwsze imię,
 • nazwisko rodowe,
 • imię drugie,
 • imię ojca,
 • imię matki,
 • miejsce urodzenia,
 • data urodzenia,
 • posiadane obywatelstwa,
 • oświadczenie że wobec wnioskującego nie orzeczono prawomocnie zakazów (informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG, informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi),
 • oświadczenie o byciu cudzoziemcem, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lub ust. 4 lub ust. 5 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dane dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca (data wydania dokumentu, sygnatura dokumentu, organ wydający dokument)

Ten fragment dokumentu może być skomplikowany dla osób niebędących obywatelami Polski. Osoby będące obcokrajowcami mają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w oparciu o paszport oraz specyficzne pozwolenia na pobyt/działalność gospodarczą.

04. Adres zamieszkania wnioskodawcy

Tutaj podajemy adres zamieszkania w Polsce. Jest to ważny element ponieważ tam będzie kierowana cała korespondencja wysyłana przez administrację państwową.

05. Adres elektroniczny (e-mail)

Tutaj podajemy adres elektroniczny. Sugerujemy podanie adresu elektronicznego który korzysta z alfabetu łacińskiego. Może to stanowić problem dla niektórych urzędników kiedy podamy adres wykorzystujący np. cyrylicę.

06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy.

Firma w polskim języku prawniczym to indywidualne określenie nazwy przedsiębiorstwa. W języku potocznym spotyka się takie określenie na ogół prawa majątkowych przedsiębiorstwa co może być mylące.

Musimy także uzupełnić dodatkowe informacje na temat naszego przedsiębiorstwa:

 • przewidywana liczba pracujących,
 • rodzaj działalności według PKD,

Rodzaj działalności według PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) to ustandaryzowane określenie typów aktywności gospodarczej.

07. Nazwa Skrócona

Skrócona nazwa przedsiębiorstwa. Jeśli firma (nazwa) naszej działalności gospodarczej dla przykładu nazywa się ABC – handel, import, export, spedycja to jako nazwę skróconą możemy używać ABC.

08. Data rozpoczęcia działalności

Tutaj określamy dzień od którego chcemy rozpocząć działalność gospodarczą.

09. Dane do kontaktu

Tutaj umieszczamy dane przy pomocy których można się  z nami skontaktować. Mamy równocześnie możliwość zastrzeżenia informacji na ten temat tak, aby nie pojawiały się w rejestrze CEIDG.

10. Adresy związane z działalnością gospodarczą.

Tutaj znajdują się dwa zestawy pól gdzie wypełniamy adres do doręczeń oraz stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Na adres do doręczeń będą wysyłana cała korespondencja kierowana do firmy. Wysłanie pod ten adresu korespondencji traktuje się jako odebrane w przypadku postępowania administracyjnego lub sądowego. Stałe miejsce wykonywania działalności jest opcjonalne w przeciwieństwie do adresu do doręczeń. Każde przedsiębiorstwo musi posiadać adres do doręczeń.

11. Dodatków stałe miejsce wykonywania działalności.

Jest to pole opcjonalne gdzie można zamieścić informacje na temat dodatkowego miejsca prowadzenia działalności.

12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w.

Tutaj deklaruje się w którym systemie ubezpieczeniowym jesteśmy ubezpieczeni.

 • ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Ubezpieczenie w zagranicznym systemie ubezpieczeń,

Większość przedsiębiorców polskich jest ubezpieczona w systemie ZUS. Ubezpieczonym w KRUS mogą być osoby, które posiadają status rolnika lub małżonka rolnika. W przypadku obcokrajowców nieposiadających statusu stałego pobytu lub innej formy zezwolenie, które nie nakłada obowiązku ubezpieczenia w ZUS zaznaczają oni pole – “Jestem ubezpieczony za granicą”.

13. Dane dla potrzeb KRUS.

Są to informacje, które muszą być przygotowane dla KRUS w przypadku ubezpieczenia w tej instytucji. Należy je wypełnić zgodnie z stanem faktycznym oraz informacjami związanymi z poprzednim rokiem podatkowym.

14. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

Jest to pole które jest wypełniane w przypadku kiedy już mamy działalność gospodarczą oraz chcemy ją zawiesić. Jest to pole, które nas nie interesuje.

15. Informacje o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

To pole wypełniamy kiedy nasza działalność gospodarcza jest zawieszona i chcemy ją rozpocząć ponownie. Jest to pole, które nas nie interesuje.

16. Informacja o zaprzestaniu działalności gospodarczej.

Te elementy formularza wypełniamy kiedy prowadzimy działalność gospodarczą i chcemy przestać. Jest to pole, które nas nie interesuje.

17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych.

Naczelnik urzędu skarbowego to organ administracji odpowiedzialny za zarządzanie urzędem podatkowym w danej gminie. Podajemy tutaj nazwę urzędu czyli: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie.

18. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie.

Ten punkt formularza jest bardzo ważny ponieważ dotyczy on formy opodatkowania dochodów:

 • na zasadach ogólnych,
 • liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa

Rozliczanie na zasadach ogólnych powoduje opodatkowanie proporcjonalne co do wysokości swoich dochodów. Rozliczenie liniowe powoduje że podatnik płaci zawsze tą samą stawkę podatku niezależnie od tego jakie ma przychody. Ryczałt przychodów ewidencjonowanych to metoda gdzie podstawą opodatkowania jest przychód, ale nie pomniejszony o koszty tak jak w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Ostatnią z form opodatkowania jest karta podatkowa. Jest to bardzo prosta forma opodatkowania firmy, która jest w wysokości ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego.

19. Forma wpłat zaliczki

Forma zaliczki określa jak często trzeba wpłacać zaliczkę na należne podatki. Mamy tutaj do wyboru formę miesięczną, kwartalną lub uproszczoną. Forma uproszczona jest wyliczana na podstawie dochodu jaki przedsiębiorca osiągnął w poprzednim roku.

20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej.

Tutaj określamy w jaki sposób jest prowadzona rachunkowość przedsiębiorstwa:

 • księgi rachunkowe,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • inne ewidencje,
 • nie jest prowadzona.

Księgi rachunkowe to najbardziej typowy sposób prowadzenia księgowości w firmie. Drugim sposobem jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, ale jest ona możliwa tylko dla przedsiębiorców poniżej 1,2 mln euro przychodu i opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.

21. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy.

Tutaj podajemy dane przedsiębiorstwa zajmującego się prowadzeniem księgowości twojej firmy.

22. Adres przechowywania dokumentacji wnioskodawcy.

Tutaj podajemy informacje na temat adresy gdzie przechowywane są dokumenty firmy, faktury, informacje mające znaczenie dla rachunkowości. Jest to informacja ważna na wypadek wszczęcia kontroli przez administrację państwową.

23. Prowadzę zakład pracy chronionej.

Jest to zakład gdzie pracują osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Ma to znaczenie dla rachunkowości oraz podatków należnych przez przedsiębiorcę.

24. Prowadzę działalność w formie spółki/spółek cywilnych.

Tutaj określamy czy podstawą naszej działalności gospodarczej jest spółka cywilna.

25. Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych.

Tutaj podajemy dane dotyczące spółek cywilnych, których jestem wspólnikiem.

26. Informacja na temat wspólności majątkowej.

Tutaj określamy czy jesteśmy w związku małżeńskim który został ustanowiony z wspólnością majątkową.

27. Dane identyfikacji rachunków bankowych wnioskodawcy.

W tej części formularza informujemy na temat tego jakie rachunki posiadamy w przedsiębiorstwie. Podajemy rachunek związany z działalnością gospodarczą oraz osobisty rachunek. Jeśli jest to jeden i ten sam rachunek wpisujemy dwukrotnie te same dane.

28. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych.

Jest to ważny element dla obcokrajowców. Jeśli podlegamy ubezpieczeniu w innym systemie zagranicznych lub płacimy podatki w innym kraju podajemy tutaj numery pozwalające zidentyfikować się jako podatnika w innym systemie.

29. Udzieliłem(am) pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw.

Tutaj określamy dane osobowe pełnomocników uprawnionych przez nas do czynności prawnych. Jeśli nie posiadamy w swoim przedsiębiorstw pełnomocników nie uzupełniamy tych informacji.

30. Dołączam następujące dokumenty.

Tutaj zaznaczamy jakie inne dokumenty są powiązane z tym wnioskiem. Tutaj zakreślamy pola w przypadku kiedy do formularza dołączony jest jeden z wskazanych dokumentów.

31. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG

To pole jest dołączone w celu informowania przedsiębiorców na temat tego w jaki sposób są przetwarzane ich dane w systemie informatycznych CEIDG.