Biznes w Polsce

Biznes w Polsce

Maj 8, 2019 0 przez BusinessHubPoland

Biznes w Polsce to temat, którym zainteresowanych jest większość dużych korporacji na świecie, jak też małych przedsiębiorców pragnących pozyskać nowe rynki. Polska jest obecnie jednym z najpopularniejszych krajów na świecie jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne. Po transformacji systemu polityczno-ekonomicznego w roku 1989 w Polsce rozpoczął się okres dynamicznego wzrostu gospodarczego. W 2018 roku Polska została uznana przez Brytyjską agencję ratingową FTSE Russell jako kraj rozwinięty. Polska nieprzerwanie od 30 lat odnotowuje stabilny wzrost gospodarczy. w 2017 roku pobiła przewidywania analityków i wzrost gospodarczy wyniósł 5,2%.

Polska jest krajem gdzie wzrost gospodarczy następuje we wszystkich sektorach równocześnie. Polska posiada dobrze rozwinięty każdy z sektorów gospodarki. Jest krajem z jedną najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej. Równocześnie może się pochwalić bardzo niskim wskaźnikiem długu publicznego w stosunku do PKB. Czynniki makroekonomiczne oraz strategiczne położenie Polski w Europie wspierają jej rozwój gospodarczy. Polska ze względu na swoje położenie ma bardzo łatwy dostęp do większości rynków Unii Europejskiej oraz krajów wschodnich nie będących częścią strefy Schengen (Białoruś, Ukraina, Rosja, Gruzja). Czyni to z Polski kraj olbrzymich możliwości dla firm z sektorów finansowego, produkcyjnego lub przedsiębiorstw planujących eksport.

Relatywnie niskie zarobki w porównaniu do krajów zachodnich Unii Europejskiej umożliwiają tańszą produkcję oraz obsługę biznesu. Polscy pracownicy są jednymi z najlepiej wykształconych w europie. Równocześnie polska siła robocza zdobyła już doświadczenie w międzynarodowych korporacjach, które prowadzą tutaj biznes od początku lat 90. Polacy po akcesji do Unii Europejskiej wyjechali w dużych ilościach do krajów europy zachodniej. Wielu z nich powróciło do kraju przywożąc ze sobą doświadczenie i know-how z największych międzynarodowych firm. Te czynniki składają się na sukces gospodarczy Polski oraz solidne fundamenty do dalszego wzrostu.

Firma w Polsce

Założenie firmy w Polsce jest bardzo łatwym procesem. Wszelkie bariery prawne oraz finansowe zostały zniesione do minimum. Cała procedura odbywa się bardzo szybko i może zostać załatwiona w jednym dniu w urzędzie miasta bądź sądzie rejestrowym Polskie prawo przewiduje wiele form w jakich można prowadzić biznes w Polsce.

Formy prowadzenia biznesu w Polsce:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółki handlowe osobowe:
  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółki handlowe kapitałowe:
   • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   • spółka akcyjna,
   • spółka komandytowe-akcyjna,
   • oddział przedsiębiorcy zagranicznego,
   • przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego,
   • spółdzielnia,
   • stowarzyszenie,
   • fundacja,
   • spółka europejska,
   • europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych,

Ilość form w ramach których można prowadzić biznes w polsce jest bardzo duża. Każda z form posiada swoje wady oraz zalety. Dobór formy prowadzenia działalności ma też wpływ na obowiązki raportowania działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości oraz formy i wysokości podatków. Odpowiednio dobrana forma prawna dla prowadzenia biznesu w Polsce ma też wpływ na odpowiedzialność prawno finansową jaką ponoszą przedsiębiorcy, wspólnicy lub członkowie zarządu.

Administracja finansowa i gospodarcza w Polsce

Firma w Polsce może także liczyć na pomoc ze strony władz państwowych oraz lokalnych. W przypadku dużych inwestycji przemysłowych powiązanych z koniecznością zakupu ziemi, sprzęty oraz zatrudnienia większej ilości ludzi przez dany okres można liczyć na ulgi i zwolnienia podatkowe. Polska administracja państwowa od wielu lat reformuje przepisy prawne i podatkowe, aby umożliwić prowadzenie biznesu w najłatwiejszy sposób. W Polsce istnieją także specjalne strefy ekonomiczne oraz klastry przemysłowe mające na celu umożliwienie realizacji projektów wymagających zaangażowania specjalnych technologii lub dużych środków finansowych. Środowisko biznesowe jakie udało się zbudować w Polsce spowodowało budową silnych fundamentów dla prowadzenia waszego biznesu.

Polska gospodarka jest nakierowana na model wolnorynkowy. Największa część polskiego PKB jest generowana przez firmy prywatne. W każdym mieście można znaleźć dostawców wszystkich produktów, półproduktów oraz usług wymaganych przez twój biznes.