Własny gabinet fizjoterapii – zapoznaj się z tymi wymogami!

Własny gabinet fizjoterapii – zapoznaj się z tymi wymogami!

March 17, 2023 0 By Renata Kowalska

Decydując się na rozwój kariery zawodowej w fizjoterapii można obrać dwie drogi, czyli zatrudnić się w placówce państwowej lub prywatnej bądź założyć własny gabinet fizjoterapii. To od Ciebie zależy, którą opcję wybierzesz! Pod pojęciem fizjoterapii kryje się bardzo dużo specjalistycznych zabiegów – masaże lecznicze, relaksacyjne, sportowe; rehabilitacja; terapia manualna i wiele innych.  Często pacjenci chcą leczyć u fizjoterapeuty określoną dolegliwość. Dlatego już na samym początku warto zastanowić się, na jakich rodzajach zabiegów chcesz się skupić. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się, od spełnienia jakich wymogów zacząć, aby otworzyć własny gabinet fizjoterapii.

Przeczytaj również: Aktualności Biura Maklerskiego Alior Banku

Gabinet fizjoterapii – zdobądź konieczne uprawnienia!

Od dnia 1 kwietnia 2019 roku możliwe jest prowadzenie działalności w formie gabinetu fizjoterapii. Zarejestrowanej jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa. W tym miejscu warto podkreślić, że wspomniana ustawa wcale nie nakłada obowiązku posiadania określonego tytułu zawodowego lub innych uprawnień aby móc założyć własną działalność gospodarczą. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach dotyczących udzielanych w ramach własnej działalności świadczeń medycznych. Na mocy ustawy pomocy fizjoterapeutycznej udzielać może jedynie osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu nadane przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. Ponadto musi być ona zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.  Zgodnie z ustawą tylko fizjoterapeuta posiadający doświadczenie w zawodzie (3 lata doświadczenia z tytułem magistra fizjoterapii lub 6 lat doświadczenia dla osób z tytułem licencjata lub technika) może samodzielnie udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii. 

Zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym. Oznacza to, że podlega on określonym przepisom prawnym – jest to ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Ponadto każdy fizjoterapeuta musi należeć do samorządu zawodowego. Wymagania, jakie musisz spełniać aby być fizjoterapeutą to:

  • pełna zdolność do czynności prawnych
  • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na wykonywania zawodu fizjoterapeuty
  • posiadanie wymaganych kwalifikacji potwierdzonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem
  • brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności
  • znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Gabinet fizjoterapii – warunki lokalowe

Szczegółowa specyfikacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodnie z treścią art. 22. ust. 3. ustawy o działalności leczniczej pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Minister Zdrowia w ww.  § 1. ww. rozporządzenia wskazał, że: pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają, odpowiednio do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych wymaganiom określonym w rozdziałach 2-6 rozporządzenia.

Gabinet prywatny czy placówka medyczna NFZ?

Zawarcie umowy z NFZ-em wymaga dopasowania się do szczegółowych wytycznych. Odnośnie urządzenia lokalu, czasu pracy, oferowanych zabiegów i wyposażenia gabinetu rehabilitacji. Chcąc nawiązać współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia, jesteś przede wszystkim zobowiązany do wskazania we wniosku wykonywanego zakresu działalności leczniczej. Co więcej, ustawa o działalności leczniczej nakłada na fizjoterapeutę chcącego prowadzić działalność leczniczą obowiązek spełnienia określonych wymagań. Są nimi w szczególności:

  • posiadanie pomieszczenia spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012.739), potwierdzonego przez postanowienie właściwej ze względu na miejsce wykonywania świadczeń Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej,
  • stosowanie wyrobów odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657);
  • posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2011.293.1729),
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do udzielania odpowiednich świadczeń.

MASAŻ POZNAŃ

FIZJOTERAPIA POZNAŃ